Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

STATUT STOWARZYSZENIA

I. NAZWA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA:

§ 1

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: "Stowarzyszenie Pracodawców Branży Dźwigowej".

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, których działalność odpowiada celom statutowym Stowarzyszenia, w tym także organizacji zagranicznych oraz międzynarodowych.

5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Przy czym Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że dochód z tej działalności musi być przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

7. W celu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Stowarzyszenie może w szczególności tworzyć spółki i przystępować do już istniejących spółek.

§ 2

1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią.

2. Stowarzyszenie może ustanowić własną odznakę oraz legitymacje dla członków Stowarzyszenia.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA:

§ 4

1. Stowarzyszenie ma następujące cele:

a. wspieranie i propagowanie branży dźwigowej poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorców;
b. ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz wobec podmiotów gospodarczych;
c. integrację, konsolidację środowiska branży dźwigowej;
d. upowszechnianie tematyki dźwigowej;
e. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do branży dźwigowej;
f. wspieranie i propagowanie rozwoju branży dźwigowej;
g. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują działania wskazane powyżej;
h. promowanie branży dźwigowej wobec społeczności międzynarodowej we wszelkich aspektach życia gospodarczego;
i. zwalczanie nieuczciwej konkurencji w branży dźwigowej;
j. wspieranie i promowanie uczciwej konkurencji, etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów w branży dźwigowej;

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a. wszechstronne propagowanie aktualności technicznych, ekonomicznych oraz prawnych z dziedziny branży dźwigowej oraz branż pokrewnych;
b. współpracę oraz wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
c. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;
d. udzielanie referencji zawodowych członkom Stowarzyszenia;
e. organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie branży dźwigowej;
f. doradztwo oraz pomoc organizacyjnej, technicznej oraz ekonomicznej w środowiskach użytkowników urządzeń dźwigowych;
g. zgłaszanie wniosków do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w sprawach wymagających regulacji lub zmiany obowiązujących aktów prawnych;
h. współdziałanie z organami administracji rządowej oraz samorządowej w celu propagowania programu i działalności Stowarzyszenia;
i. współdziałanie z osobami oraz organizacjami o podobnych celach.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które pragną realizować cele Stowarzyszenia.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wykażą zainteresowanie pomocą w realizacji celów Stowarzyszenia oraz zadeklarują pomoc materialną lub rzeczową.

4. Członkami honorowymi mogą być tylko osoby fizyczne, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia.

5. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd po rozpoznaniu wniosku zainteresowanego.

2. Przyjęcie w poczet członków jest skuteczne z chwilą podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 7

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uprawnieni są do czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia, a także do brania udziału we wszystkich formach aktywności Stowarzyszenia, korzystania z jego urządzeń oraz pomocy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo do:

a. Udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
b. Udziału w odczytach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
d. Zgłaszania postulatów oraz wniosków do władz Stowarzyszenia,
e. Korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia,
f. Noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji, jeżeli zostaną wprowadzone,
g. Korzystania z rekomendacji oraz gwarancji Stowarzyszenia w swojej działalności.

2. Członkowie wspierający mają takie same uprawnienia jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego. Poza tym są uprawnieni do zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają prawo do:

a. Udziału w obradach Walnego Zebrania Stowarzyszenia z głosem doradczym.
b. Zgłaszania postulatów oraz wniosków do władz Stowarzyszenia,
c. Aktywnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia,
d. Noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji.

§ 8

1. Obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia są następujące:

a. Branie udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
c. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
d. Udzielanie władzom Stowarzyszenia informacji w sprawach dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia,
e. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz ponoszenie innych świadczeń ustanowionych przez władze Stowarzyszenia.

2. Obowiązki członków wspierających Stowarzyszenia są następujące:

a. Branie udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b. Regularne opłacanie składek członkowskich,
c. Ponoszenie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkostwo ustaje przez:

a. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,
b. Wykluczenie ze Stowarzyszenia,
c. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
d. Likwidacji Stowarzyszenia,
e. Śmierć.

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia. Wystąpienie ze Stowarzyszenia odnosi skutek na koniec miesiąca, w którym złożono oświadczenie o wystąpieniu. Z chwilą wystąpienia ze Stowarzyszenia następuje ustanie praw i obowiązków członkowskich.

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;
b. rażącego nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.

4. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

a. utraty wymogów członkostwa, o których mowa w paragrafie 5 Statutu;
b. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
c. zaleganie z płaceniem składki członkowskiej przez co najmniej 3 kolejne okresy oraz nieuregulowanie ich w dodatkowym terminie 14 dni na konto/do kasy Stowarzyszenia.

5. Wniosek o wykluczenie lub skreślenie z listy członków mogą złożyć członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 5 wraz z uzasadnieniem takiego wniosku.

6. W przypadku powzięcia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu z listy lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia listem poleconym, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia oraz wskazując prawo do wniesienia odwołania zgodnie z ust. 7 poniżej.

7. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.

§ 10

Osoba, której członkostwo ustało, zobowiązana jest do pokrycia wszelkich należności przypadających od niej na rzecz Stowarzyszenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA:

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 12

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 13

1. Każda władza w Stowarzyszeniu uchwala własny regulamin zwykłą większością głosów członków obecnych.

2. Regulaminy podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu danego organu (quorum), chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 14

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów ważnie oddanych.

§ 15

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§16

W czasie danej kadencji władz Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia ma prawo pełnić funkcję tylko w jednym organie.

V. WALNE ZEBRANIE:

§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie odbywa się przy udziale jego członków.

3. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zebrania Zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej ? członków zwykłych Stowarzyszenia.

5. Zarząd zwołuje Walne Zebranie listami poleconymi, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną; powiadamiając wszystkich członków o terminie Zebrania, miejscu i proponowanym porządkiem obrad co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

6. Walne Zebranie może zostać zwołane również przez Komisję Rewizyjną w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła takiego Zebrania w terminie wskazanym we wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zwołania Walnego Zebrania.

7. Na Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie (quorum), a w drugim terminie Zebranie będzie zdolne do powzięcia uchwał bez względu na liczbę członków obecnych.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
2. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
3. Powoływanie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego,
4. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
5. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
6. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych członków,
8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
9. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
10. Zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Sądu Koleżeńskiego,
13. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
14. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
15. Podejmowanie uchwał w sprawach nie przeznaczonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

1. Walne Zebranie obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego.

2. Przewodniczący zostaje wybrany po otwarciu obrad Walnego Zebrania.

3. Każdy członek Stowarzyszenia uprawniony do głosowania ma jeden głos.

VI. Zarząd Stowarzyszenia:

§ 20

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków wybieranych podczas Walnego Zebrania.

2. Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia odbywają się oddzielnie.

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z członków Zarządu.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu i jeden z członków Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. realizowanie zadań Stowarzyszenia poprzez wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2. zwoływanie Walnego Zebrania w trybie i terminach określonych w Statucie,
3. gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem Stowarzyszenia,
4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków oraz wykluczania lub skreślania z listy członków,
5. nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał oraz regulaminów przez członków Stowarzyszenia,
6. uchwalanie wzoru pieczęci, odznaki członkowskiej oraz legitymacji,
7. powołanie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnienie personelu biura,
8. przygotowywanie porządku obrad oraz projektów uchwał Walnego Zebrania.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia.

3. Zarząd powiadamia członków Komisji Rewizyjnej o każdym posiedzeniu.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu przy obecności co najmniej członków tego organu podczas posiedzenia. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad posiedzenia.

VII. Komisja Rewizyjna:

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu.

2. Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie: Przewodniczącego oraz dwóch członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. Wszechstronna kontrola działalności Stowarzyszenia,
b. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia pod względem zgodności z uchwałami Walnego Zebrania,
c. Kontrolowanie wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia,
d. Występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania,
e. Zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zebrania w terminie wskazanym we wniosku Komisji Rewizyjnej,
f. Składanie wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu za okres kadencji,
g. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

VIII. Sąd Koleżeński:

§ 26

1. Sąd Koleżeński jest organem powoływanym do rozpoznawania:

a. spraw dyscyplinarnych dotyczących członków Stowarzyszenia, jeżeli swoim postępowaniem naruszają oni postanowienia Statutu, uchwały i regulaminy władz Stowarzyszenia lub zasady współżycia społecznego;
b. sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego jest wybierany przez członków Sądu w głosowaniu tajnym.

3. Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dokonuje wykładni niniejszego Statutu.

§ 27

Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje na pisemny umotywowany wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członka Stowarzyszenia.

§ 28

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu.
3. Pracami Sądu Koleżeńskiego kieruje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

§ 29

Sąd Koleżeński orzeka na podstawie swego przekonania wynikającego z przeprowadzonych dowodów i opartego na swojej ocenie przy uwzględnieniu wiedzy i doświadczenia życiowego.

§ 30

Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:

1. upomnienie,
2. nagana,
3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 6 miesięcy,
4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Orzekając karę wykluczenia ze Stowarzyszenia Sąd Koleżeński składa Zarządowi wniosek o wykluczenie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§ 31

1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek co najmniej ? członków Stowarzyszenia.

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają większością 2/3 głosów.

3. W przypadku powzięcia uchwały dotyczącej konkretnych członków Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić tych członków o treści uchwały listem poleconym oraz wskazując prawo do wniesienia odwołania zgodnie z ust. 4 poniżej.

4. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego w sprawach dotyczących członków przysługuje im odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Sądu Koleżeńskiego.

§ 32

Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński mogą w razie potrzeby uzupełnić swój skład jeden raz w czasie trwania kadencji drogą dokooptowania w liczbie nie przekraczającej 1/3 swego składu pochodzącego z wyboru.

IX. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 33

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje:

" 22.11.Z - Wydawanie książek,
" 22.12.Z - Wydawanie gazet,
" 22.13.Z - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
" 22.14.Z - Wydawanie nagrań dźwiękowych,
" 22.15.Z - Działalność wydawnicza pozostała,
" 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
" 22.25.Z - Działalność graficzna pomocnicza,
" 22.33.Z - Reprodukcja komputerowych nośników informacji,
" 29.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
" 29.24.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfiko-wana;
" 45.31.C - Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów;
" 63.12.C - Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
" 51.88.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników,
" 51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa,
" 52.63.A - Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową,
" 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana,
" 72.30.Z - Przetwarzanie danych,
" 74.13.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
" 74.14.A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
" 74.20.A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
" 74.30.Z - Badania i analizy techniczne,
" 74.40.Z - Reklama,
" 74.87.A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw.


3. Działalność wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Stowarzyszenie po ich uzyskaniu.

4. Działalność gospodarcza, wskazana w pkt. 2 powyżej, powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

X. Majątek Stowarzyszenia:

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a. Ruchomości oraz nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b. Prawa majątkowe w tym udziały lub akcje w spółkach, papiery wartościowe, prawa na dobrach niematerialnych,
c. Środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia..

§ 35

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a. składek członkowskich,
b. dotacji,
c. darowizn,
d. spadków,
e. zapisów,
f. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
g. dywidend należnych Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
h. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

XI. Zmiana Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Zmiany Statutu mogą być dokonywane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu w chwili głosowania.

§ 37

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych podczas Zebrania w chwili głosowania.

2. Z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznaczy likwidatora lub likwidatorów.

3. Wraz z podjęciem uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie taką samą większością głosów uchwalę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 38

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2018 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli